Curs de tècniques de recepció i comunicació

publicado en: Uncategorized 0

Curs subvencionat, presencial, per a aturats.

Objectius:

Transmetre comunicacions de forma oral, escrita o telemàtica, adequant-la a cada cas i analitzant els protocols de qualitat i imatge empresarial i institucional per a exercir les activitats de recepció i comunicació al client / visitant / usuari.

Continguts:

 

Processos de comunicació en les organitzacions i administració pública

 

 • Tipologia de les organitzacions.       
 •  Identificació de l’estructura organitzativa empresarial       
 •  Identificació de l’estructura funcional de l’organització.        
 •  Fluxos de comunicació.       
 •  Canals de comunicació: tipus i característiques.      
 •  L’Administració pública. La seva estructura organitzativa i funcional.       
 •  Tècniques de treball en grup.      
 •  Estructuració i aplicació pràctica dels diferents manuals de procediment i imatge corporativa.     
 •  Normativa en matèria de Seguretat, registre i confidencialitat de la informació i la comunicació      
 •  Protecció de dades i serveis d’informació i comerç electrònic.

 

Comunicació interpersonal en organitzacions i Administracions Públiques    

   

 •  La comunicació oral. Normes d’informació i atenció, internes i externes.       
 •  Tècniques de comunicació oral: Habilitats socials i protocol.       
 •  La comunicació no verbal.      
 •  La imatge personal en els processos de comunicació.      
 •  Criteris de qualitat en el servei d’atenció al client.

 

Recepció de visites a organitzacions i administracions públiques     

 

  – Organització i manteniment de l’entorn físic de l’espai d’acollida: Aspecte i disposició de materials auxiliars i equips.     

  – Control d’entrada i sortida de visites, i els seus registres.     

  – Funcions de les relacions públiques en l’organització.      

 – Processos de comunicació en la recepció.   

 – Aplicació de tècniques de conducta i relacionals als visitants.    

 – Formulació i gestió d’incidències bàsiques. 

 – Normativa vigent en matèria de registre.

Comunicació telefònica en organitzacions i Administracions Públiques  

 

– Mitjans, equips i usos de la telefonia: Tipus més habituals en les comunicacions orals.

– Maneig de centraletes telefòniques.  

– La comunicació en les xarxes – intranet i Internet-.       

– Models de comunicació telefònica       

– La comunicació comercial bàsica en la comunicació telefònica.       

– L’expressió verbal i no verbal en la comunicació telefònica.       

– Destreses en la recepció i realització de trucades.       

– Normativa vigent en matèria de seguretat, registre i confidencialitat de trucades telefòniques. Elaboració i transmissió de comunicacions escrites, privades i oficales       

– Formats tipus d’impresos i documents a l’empresa.       

– Normes de comunicació i expressió escrita en l’elaboració de documents.       

– Tècniques de comunicació escrita.      

– Cartes comercials.       

– Suports per a l’elaboració i transmissió d’informació.       

– Elaboració de documents d’informació i comunicació, privats i oficials.      

– Utilització de mitjans i equips ofimàtics i telemàtics.       

– Aplicació pràctica dels manuals de comunicació corporativa en les comunicacions escrites.

Registre i distribució de la informació i documentació convencional o electrònica

 

– Organització de la informació i documentació.

– Correspondència i paqueteria.

 – Recepció de la informació i paqueteria.

 – Procediments de registre d’entrada i sortida de correspondència i paqueteria.

– Actuació bàsica en les Administracions Públiques.

– Coneixement i difusió dels manuals de procediment i imatge.

– Aplicació de la normativa vigent de procediments de seguretat, registre i confidencialitat  de la informació i documentació convencional o electrònica.