CURS DE CREACIÓ D’APLICACIONS AMB TECNOLOGIA WEB


Descripció del curs:

Amb el curs de Creació d’aplicacions Web, aprendràs tot el necessari per obtenir el certificat de professionalitat de Desenvolupament d’aplicacions amb tencologies Web IFCD0210

Aprendràs a construir pàgines web, a integrar components programari en pàgines web i a publicar-les

Certificat de professionalitat Nivell 2

Titulació

A la finalització del curs de Creació d’aplicacions Web, l’alumne rep el títol de Certificat de Professionalitat en Desenvolupament d’aplicacions amb tencologies Web IFCD0210, ajustat al R.D. 1531/2011, de 31 de octubre

Rebràs un títol amb el qual podràs optar a l’acreditació de les teves competències professionals homologat a nivell estatal

Metodologia i Durada

Metodologia: Presencial
Durada: 510 Hores lectives
80 hores de pràctiques en empresa

Àmbit professional:

Un cop finalitzada l’acció, el centre facilita l’entrada en practiques en una empresa del sector de la província de Lleida – Barcelona, afavorint així la inserció laboral

Desenvolupant la seva activitat professional tant per compte propi, com per compte d’altri en empreses o entitats públiques o privades de qualsevol mida, que disposin d’infraestructura de xarxes intranet, Internet o extranet, a l’àrea de desenvolupament del departament d’informàtica.

Sectors Productius:

Se situa sobretot en el sector serveis, i principalment en els següents tipus d’empreses: empreses de desenvolupament de programari amb tecnologies web; empreses que tenen com a objectiu de negoci la comercialització de serveis d’anàlisi, disseny i construcció d’aplicacions informàtiques per a infraestructures de xarxes intranet, Internet i extranet; empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió.

Competència general:

Crear i publicar aplicacions web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons especificacions i condicions de «usabilitat» donades, i realitzar els procediments d’instal·lació i verificació de les mateixes en el servidor corresponent.


CURS D’ACTIVITATS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Descripció del curs:

Amb el curs d‘ Activitats de gestió administrativa , aprendràs tot el necessari per obtenir el certificat de professionalitat d’Activitats de gestió administrativa  ADGD0308

Realitzaràs les operacions de recepció i suport a la gestió administrativa derivada de les relacions amb el públic o client, intern o extern, amb qualitat de servei, dins del seu àmbit d’actuació i responsabilitat, utilitzant els mitjans informàtics i telemàtics, i en cas necessari , una llengua estrangera, i aplicant els procediments interns i la normativa vigent.

Titulació:

A la finalització del curs d’Activitats de gestió administrativa rebràs un títol amb el qual podràs optar a l’acreditació de les teves competències professionals homologat a nivell estatal.

Metodologia i Durada:

Metodologia: Presencial
Durada: 800 Hores lectives
80 hores de pràctiques en empresa

Àmbit professional:

Un cop finalitzada l’acció, el centre facilita l’entrada en practiques en una empresa del sector de la província de Lleida, afavorint així la inserció laboral i desenvolupament de la seva activitat professional en els següents àmbits:

– Auxiliar administratiu de cobraments i pagaments
– Auxiliar administratiu de comptabilitat
– Auxiliar administratiu de facturació
– Empleats administratius comercials, en general
– Auxiliar administratiu comercial
– Auxiliar de recolzament administratiu de compra i venda
– Empleats administratius de serveis de personal
– Auxiliar administratiu de departament de recursos humans
– Empleats administratius en general
– Empleats administratius amb tasques d’atenció al públic no classificats sota altres epígrafes.
– Auxiliar administratiu de les administracions públiques.

Sectors Productius:

Està present en tots els sectors productius, així com en l’Administració Pública, destacant pel seu alt grau de transectorialidad.


CURS DE SISTEMES MICROINFORMÀTICS

Descripció del curs:

Amb el curs de Sistemes Microinformàtics, aprendràs tot el necessari per poder obtenir el teu “Certificat de Professionalitat de Sistemes Microinformàtics IFCT0209”.

Aprendràs a instal·lar i configurar el programari base en sistemes microinformàtics, a instal·lar, configurar i verificar els elements de la xarxa local, també a instal·lar, configurar i mantenir paquets informàtics de propòsit general i aplicacions específiques.

Titulació:

A la finalització del curs de Sistemes Microinformàtics, l’alumne rep el títol de Certificat en Sistemes Microinformàtics IFCT0209, ajustat al R.D. 146/2011, de 4 de febrer

Rebràs un títol amb el qual podràs optar a l’acreditació de les teves competències professionals homologat a nivell estatal

Metodologia i Durada:

Metodologia: Presencial

Durada: 560 Horas lectives

40 horas de pràctiques en empresa

Àmbit professional:

Un cop finalitzada l’acció, el centre facilita l’entrada en practiques en una empresa del sector de la província de Lleida – Barcelona, afavorint així la inserció laboral

Desenvolupa la seva activitat professional en els següents àmbits:

Empreses o entitats que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió, dins del departament de microinformàtica.
Petites empreses que comercialitzen i / o reparen equips informàtics i programari o com a professional autònom.

Sectors productius:

Està present en els següents tipus d’empreses:

– Empreses o entitats de qualsevol grandària que utilitzen sistemes informàtics per a la seva gestió i que poden estar emmarcades en qualsevol sector productiu.

– Empreses proveïdores i distribuïdores de serveis d’informàtica i comunicacions.

– Empreses dedicades a la comercialització d’equips microinformàtics.

– Empreses que presten serveis d’assistència tècnica microinformàtica.

– En les diferents administracions públiques, com a part del suport informàtic de l’organització.

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

– Tècnic en sistemes microinformàtics.
– Instal·lador d’equips microinformàtics.
– Reparador de microordinadors.
– Comercial de microinformàtica.
– Personal de suport tècnic.
– Operador de Teleassistència


GESTIÓ INTEGRADA DE RECURSOS HUMANS

Descripció del curs:

Amb el curs de Gestió integrada de recursos humans , aprendràs tot el necessari per obtenir el certificat de professionalitat  ADGD0208

Realitzar la gestió administrativa de les activitats relacionades amb l’administració de recursos humans i la informació derivada en el marc d’una organització, d’acord amb els objectius establerts, els estàndards interns establerts i la legislació actual..

Titulació:

A la finalització del curs de Gestió integrada de recursos humans rebràs un títol amb el qual podràs optar a l’acreditació de les teves competències professionals homologat a nivell estatal.

Metodologia i Durada:

Metodologia: Presencial
Durada: 670 Hores lectives
120 hores de pràctiques en empresa

Àmbit professional:

Un cop finalitzada l’acció, el centre facilita l’entrada en practiques en una empresa del sector de la província de Lleida, afavorint així la inserció laboral i desenvolupament de la seva activitat professional en els següents àmbits:

– 2624.1050 tècnics superiors en recursos humans, en general.
– 2624.1014 Tècnics mitjans en relacions laborals.
– 4112.1012 Empleats administratius de serveis de personal.

– Administratiu del Departament de Recursos Humans.
– Personal responsable en pimes.
– Gestor de nòmines.
– Tècnic de recursos humans.

Sectors Productius:

Està present en tots els sectors productius, així com en l’Administració Pública, destacant pel seu alt grau de transectorialidad.


SERVEIS DE BAR I CAFETERIA

Descripció del curs:

Amb el curs de Serveis de bar i cafeteria, aprendràs tot el necessari per poder obtenir el teu “Certificat de Professionalitat HOTR0508”.

Desenvolupar i proporcionar tot tipus de serveis d’aliments i begudes a la bar-cafeteria i preparar les elaboracions culinàries d’aquest servei, aplicant -se amb autonomia les tècniques corresponents, servint i recomanant vins, acollint i assistint al client aplicant les regles de cortesia correctes, mitjançant si cal, la llengua anglesa, assolint els objectius econòmics de qualitat i econòmics establerts i respectant les normes i pràctiques de seguretat i higiene en la manipulació de l’alimentació.

Titulació:

A la finalització del curs de Serveis de bar i cafeteria, l’alumne rep el títol de Certificat HOTR0508

Rebràs un títol amb el qual podràs optar a l’acreditació de les teves competències professionals homologat a nivell estatal

Metodologia i Durada:

Metodologia: Presencial

Durada: 560 Horas lectives

80 horas de pràctiques en empresa

Àmbit Professional:

Un cop finalitzada l’acció, el centre facilita l’entrada en practiques en una empresa del sector de la província de Barcelona, afavorint així la inserció laboral

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

– 5020.003.0 Barman.
– 5020.004.1 Cambrer de bar-cafeteria.
– 5020.004.1 Cambrer de barra i/o dependent de cafeteria
– 5030.006.4 Encarregat de bar-cafeteria
– 5030.006.4 Cap de barra al bar o cafeteria


SERVEIS DE RESTAURANT

Descripció del curs:

Amb el curs de Serveis de restaurant, aprendràs tot el necessari per poder obtenir el teu “Certificat de Professionalitat HOTR0608”.

Desenvolupar i muntar tot tipus de serveis d’aliments i begudes al restaurant i preparar elaboracions culinàries a la vista del comensal, aplicant amb autonomia les tècniques corresponents, acollint i atenent el client, utilitzant en cas necessari, la llengua anglesa, aconseguint la qualitat i objectius econòmics establerts i respectant les normes i pràctiques de seguretat i higiene en la manipulació alimentària.

Titulació:

A la finalització del curs de Serveis de restaurant, l’alumne rep el títol de Certificat HOTR0608

Rebràs un títol amb el qual podràs optar a l’acreditació de les teves competències professionals homologat a nivell estatal

Metodologia i Durada:

Metodologia: Presencial

Durada: 500 Horas lectives

80 horas de pràctiques en empresa

Àmbit Professional:

Un cop finalitzada l’acció, el centre facilita l’entrada en practiques en una empresa del sector de la província de Barcelona, afavorint així la inserció laboral

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

– 5020.001.8 Cambrer.
– 5020.002.9 Cambrer de sala o cap de rang.
– 5020.002.9 Cap de sector de restaurant o sala.


OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

Descripció del curs:

Amb el curs de Operacions auxiliars de serveis administratius i generals, aprendràs tot el necessari per poder obtenir el teu “Certificat de Professionalitat ADGG0408”.

Distribuir, reproduir i transmetre la informació i la documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d’acord amb instruccions o procediments establerts.

Titulació:

A la finalització del curs de Operacions auxiliars de serveis administratius i generals l’alumne rep el títol de Certificat ADGG0408

Rebràs un títol amb el qual podràs optar a l’acreditació de les teves competències professionals homologat a nivell estatal

Metodologia i Durada:

Metodologia: Presencial

Durada: 390 Horas lectives

40 horas de pràctiques en empresa

Àmbit Professional:

Un cop finalitzada l’acció, el centre facilita l’entrada en practiques en una empresa del sector de la província de Lleida, afavorint així la inserció laboral

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

– 4423.1013 Operadors/es de central telefónica

– 4424.1016 Teleoperadors/es

– 4446.1010 Empleats/des de finestra de correus

– 4412.1057 Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.

– 4221.1011Classificadors/es-repartidors/es de correspondència.

– 9431.1020 Ordenances.

– 5500.1036 Taquillers/es.

– Auxiliar de serveis generales.

– Auxiliar d’oficina.

– Auxiliar d’arxiu

– Auxiliar d’informació


CONFECCIÓ I PUBLICACIÓ DE PÀGINES WEB

Descripció del curs:

Amb el curs de confecció i publicació de pàgines web, aprendràs tot el necessari per poder obtenir el teu “Certificat de Professionalitat IFCD0110”.

Crear i publicar pàgines web que integrin textos, imatges i altres elements, utilitzant llenguatges de marques i editors apropiats, segons les especificacions i condicions de “usabilitat” donades i realitzar els procediments d’instal·lació i verificació de les mateixes al servidor corresponent.

Titulació:

A la finalització del curs de confecció i publicació de pàgines web, l’alumne rep el títol de Certificat IFCD0110.

Rebràs un títol amb el qual podràs optar a l’acreditació de les teves competències professionals homologat a nivell estatal

Metodologia i Durada:

Metodologia: Presencial

Durada: 480 Horas lectives

80 horas de pràctiques en empresa

Àmbit Professional:

Un cop finalitzada l’acció, el centre facilita l’entrada en practiques en una empresa del sector de la província de Lleida, afavorint així la inserció laboral

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

– Desenvolupador de pàgines web

– Mantenidor de pàgines web


GESTIÓ DE MÀRKETING I COMUNICACIÓ

Descripció del curs:

Amb el curs de Gestió de màrketing i comunicació, aprendràs tot el necessari per poder obtenir el teu “Certificat de Professionalitat COMM0112”.

Assistir a la definició, organització, difusió i supervisió d’accions promocionals i esdeveniments, de plans de màrqueting i comunicació, I realitzar activitats auxiliars d’organització i seguiment al pla de mitjans, per llançar i perllongar l’existència de productes, serveis i marques, reforçant la imatge de l’organització, i utilitzant, si cal, la llengua inglesa.

Titulació:

A la finalització del curs de Gestió de màrketing i comunicació, l’alumne rep el títol de Certificat COMM0112.

Rebràs un títol amb el qual podràs optar a l’acreditació de les teves competències professionals homologat a nivell estatal

Metodologia i Durada:

Metodologia: Presencial

Durada: 730 Horas lectives

80 horas de pràctiques en empresa

Àmbit Professional:

Un cop finalitzada l’acció, el centre facilita l’entrada en practiques en una empresa del sector de la província de Lleida, afavorint així la inserció laboral

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

– 2651.1049 Tècnics en publicitat i/o rel.lacions públiques.

– 2651.1067 Tècnics mitjans en publicitat i/o rel.lacions públiques.

– 2652.1015 Tècnics superiors en publicitat i rel.lacions públiques, en general.

– 3532.1013 Tècnics en organització de fires i esdeveniments.

– Organitzador d’esdeveniments de màrketing i comunicació.

– Assistent del Responsable de Producte.

– Tècnic en Màrketing.

– Auxiliar de mitjans a empreses de publicitat.

– Controlador de cursatge o emissió en mitjans de comunicació.


OPERACIONS AUXILIARS D’ENREGISTRAMENT I TRACTAMENT DE DADES I DOCUMENTS

Descripció del curs:

Amb el curs de Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents, aprendràs tot el necessari per poder obtenir el teu “Certificat de Professionalitat ADGG0508”.

Realitzar operacions d’enregistrament de dades, així com transcriure, reproduir i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, d’acord amb instruccions, normativa i procediments establerts, de manera coordinada i amb criteris de qualitat, productivitat, seguretat i respecte al medi ambient.

Titulació:

A la finalització del curs de Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents, l’alumne rep el títol de Certificat ADGG0508.

Rebràs un títol amb el qual podràs optar a l’acreditació de les teves competències professionals homologat a nivell estatal

Metodologia i Durada:

Metodologia: Presencial

Durada: 360 Horas lectives

80 horas de pràctiques en empresa

Àmbit Professional:

Un cop finalitzada l’acció, el centre facilita l’entrada en practiques en una empresa del sector de la província de Lleida, afavorint així la inserció laboral

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

– 4301.1025 Operadors/es-grabadors/es de dades en ordinador.

– Auxiliar d’oficina.

– Auxiliar d’arxiu.

– Operador/a documental.

– Auxiliar de digitalització.


MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES I REASSEGURANCES PRIVADES I ACTIVITATS AUXILIARS

Descripció del curs:

Amb el curs de Mediació d’assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars, aprendràs tot el necessari per poder obtenir el teu “Certificat de Professionalitat ADGN0210”.

Gestionar les activitats de mediació entre els prenedors d’assegurances o de reassegurances i assegurats d’una banda, i les entitats asseguradores o reasseguradores, autoritzades per exercir l’activitat asseguradora o reasseguradora privada, d’una altra, presentant, proposant i fent els treballs previs a la celebració del contracte d’assegurança o reassegurança, o en la seva celebració, així com assistint en l’execució d’aquests contractes, en particular en cas de sinistre, amb transparència i qualitat de servei al client, atenent els seus drets, i d’acord amb els procediments interns i la normativa legal vigent, i coordinar i supervisar el seu equip de treball.

Titulació:

A la finalització del curs de Mediació d’assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars, l’alumne rep el títol de Certificat ADGN0210.

Rebràs un títol amb el qual podràs optar a l’acreditació de les teves competències professionals homologat a nivell estatal

Metodologia i Durada:

Metodologia: Presencial

Durada: 690 Horas lectives

40 horas de pràctiques en empresa

Àmbit Professional:

Un cop finalitzada l’acció, el centre facilita l’entrada en practiques en una empresa del sector de la província de Lleida, afavorint així la inserció laboral

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

– 3521.1011 Agents dassegurances. 

– Agents d’assegurances exclusius. 

– Agents d’assegurança vinculats

– Corredors d’assegurances.

– Corredors/es de reassegurances.

– 3521.1020 Tècnics/ques en assegurances.

– Empleats/des dels/de les mediadors/es d’assegurances i reassegurances amb funcions d’assessorament i assistència als/les clients.

– 4113.1033 Empleats/des administratius d’assegurances. • Empleats/des dels mediadors d’assegurances amb
funcions comercials i administratives.

– Auxiliars assessors/es dels/de les mediadors/es de assegurances.

– Auxiliars externs/es dels/de les mediadors/es de assegurances i de reassegurances.

– Directors/es dels òrgans responsables a la mediació.

– Directors/es tècnics/ques de les societats de agències d’assegurances exclusives i vinculades, dels operadors de banca assegurances exclusives i vinculades, i de les societats de corredoria d’assegurances i reassegurances.

– Empleats/des de la xarxa de distribució dels/de les operadors/es de banca-assegurances.ADP CERTIFICATS HOMOLOGATS

ADP Centre de formació ocupacional subvencionat pel fons social europeu
i el servei d’ocupació de Catalunya.

CENTRE VILANOVA I LA GELTRU

[ADGD0108] Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria   
[ADGD0110] Assistència en la gestió dels procediments tributaris   
[ADGD0208] Gestió integrada de recursos humans   
[ADGD0210] Creació i gestió de microempreses   
[ADGD0308] Activitats de gestió administrativa   
[ADGG0108] Assistència a la direcció   
[ADGG0208] Activitats administratives en la relació amb el client   
[ADGG0308] Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines   
[ADGG0408] Operacions auxiliars de serveis administratius i generals   
[ADGG0508] Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents   
[ADGN0108] Finançament d’empreses   
[ADGN0110] Gestió comercial i tècnica d’assegurances i reassegurances privades   
[ADGN0208]Comercialització i administració de productes i serveis financers   
[ADGN0210] Mediació d’assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars   
[ARGE30] Grafista maquetista   
[ARGN0110] Desenvolupament de productes editorials multimèdia   
[COMM0110] Màrqueting i compravenda internacional   
[COMM0111] Assistència a la investigació de mercats   
[COMM0112] Gestió de màrketing i comunicació   
[COMT0110] Atenció al client, consumidor i usuari   
[COMT0111] Gestió comercial immobiliària   
[COMT0210] Gestió administrativa i financera del comerç internacional   
[COMT0311] Control i formació en consum   
[COMT0411] Gestió comercial de vendes   
[COMV0108] Activitats de venda   
[FCOI02] Alfabetització informàtica: informàtica i Internet   
[FCOM01] Manipulador/a d’aliments   
[FCOO01] Inserció laboral i tècniques de recerca de feina   
[FCOO03] Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere   
[FCOO04] Foment i promoció del treball autònom
[FCOO08] Creació i gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d’Ocupació
[FCOS02] Bàsic de prevenció de riscos laborals
[FCOV02] Comunicació en llengua castellana N3
[FCOV05] Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N2
[FCOV06] Comunicació en llengües estrangeres (Anglès)
[FCOV07] Comunicació en llengües estrangeres (francès) N2
[FCOV08] Comunicació en llengües estrangeres (Francés)N3
[FCOV09] Comunicació en llengües estrangeres (alemany) N2
[FCOV10] Comunicació en llengües estrangeres (Alemany) N3
[HOTG0108] CREACIÓ I GESTIÓ DE VIATGES COMBINATS I ESDEVENIMENTS
[HOTG0208] VENDA DE SERVEIS I PRODUCTES TURÍSTICS
[HOTI0108] PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCAL I INFORMACIÓ AL VISITANT
[HOTT01] Accions bàsiques davant de la COVID-19 en Turisme i Hostaleria
[IFCD0110] Confecció i publicació de pàgines web
[IFCD0111] Programació en llenguatges estructurats d’aplicacions de gestió
[IFCD0112] Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals
[IFCD0210] Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web
[IFCD0211] Sistemes de gestió d’informació
[IFCD61] Android Mobile Developer
[IFCD62] Java Back End Web Developer
[IFCD63] Open Source Back End Web Developer
[IFCD64] Gestió de projectes d’implementació de CRM
[IFCD65] Front End Web Developer
[IFCD66]Data Scientist
[IFCD67] Deployer
[IFCT01] Analista de dades massives i científic de dades
[IFCT0108] Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics
[IFCT0109] Seguretat dels sistemes d’informació
[IFCT0209] Sistemes microinformàtics
[IFCT0310] Administració de bases de dades
[IFCT0509] Administració de serveis d’internet
[IFCT0609] Programació de sistemes informàtics
[IFCT0610] Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients
[IFCT13] Consultor oficial SAP recursos humans (HR)  
[SSCE0110] Docència de la formació professional per a l’ocupació
[SSCG0111] Gestió de trucades de teleassistència
[ADGD0108] Gestió comptable i gestió administrativa per a auditoria
[ADGD0110] Assistència en la gestió dels procediments tributaris
[ADGD0208] Gestió integrada de recursos humans
[ADGD0210] Creació i gestió de microempreses
[ADGD0308] Activitats de gestió administrativa
[ADGG0108] Assistència a la direcció
[ADGG0208] Activitats administratives en la relació amb el client
[ADGG0308] Assistència documental i de gestió en despatxos i oficines
[ADGG0408] Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
[ADGG0508] Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents
[ADGN0108] Finançament d’empreses
[ADGN0110] Gestió comercial i tècnica d’assegurances i reassegurances privades
[ADGN0208] Comercialització i administració de productes i serveis financers
[ADGN0210] Mediació d’assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars
[ARGN0110] Desenvolupament de productes editorials multimèdia
[COMM0110] Màrqueting i compravenda internacional
[COMM0111] Assistència a la investigació de mercats

CENTRE LLEIDA

[ADGA13DCP] Administratiu/va amb informàtica empleat/da d’oficina
[ADGD0210] Creació i gestió de microempreses
[ADGD0308] Activitats de gestió administrativa
[ADGG0208] Activitats administratives en la relació amb el client
[ADGG0408] Operacions auxiliars de serveis administratius i generals
[ADGN0210] Mediació d’assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars
[ARGD01] Programes de retoc digital i escaneig d’imatges
[ARGD02] Disseny modificació de plànols 2D 3D
[ARGD03] Disseny mecànic modelat i parametritzat de peces
[COML0209] Organització del transport i la distribució
[COML0211] Gestió comercial i financera del transport per carretera
[COMM0110] Màrqueting i compravenda internacional
[COMM0112] Gestió de màrketing i comunicació
[COMT0110] Atenció al client, consumidor i usuari
[COMT0111] Gestió comercial immobiliària
[COMT0210] Gestió administrativa i financera del comerç internacional
[COMT0411] Gestió comercial de vendes
[FCOI01] Alfabetització informàtica: Internet
[FCOI02] Alfabetització informàtica: informàtica i Internet
[FCOM01] Manipulador/a d’aliments
[FCOO01] Inserció laboral i tècniques de recerca de feina
[FCOO02]Sensibilització en la igualtat d’oportunitats
[FCOO03] Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere
[FCOO04] Foment i promoció del treball autònom
[FCOO08] Creació i gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d’Ocupació
[FCOS02] Bàsic de prevenció de riscos laborals
[FCOV05] Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) N2
[FCOV06] Comunicació en llengües estrangeres (Anglès)
[FCOV07] Comunicació en llengües estrangeres (francès) N2
[FCOV08] Comunicació en llengües estrangeres (Francés)N3
[FCOV09]Comunicació en llengües estrangeres (alemany) N2
[FCOV10] Comunicació en llengües estrangeres (Alemany) N3
[HOTT01] Accions bàsiques davant de la COVID-19 en Turisme i Hostaleria
[IFCD0110]Confecció i publicació de pàgines web
[IFCD0111] Programació en llenguatges estructurats d’aplicacions de gestió
[IFCD0112] Programació amb llenguatges orientats a objectes i bases de dades relacionals
[IFCD0210] Desenvolupament d’aplicacions amb tecnologia web
[IFCD0211] Sistemes de gestió d’informació
[IFCD62] Java Back End Web Developer
[IFCD63] Open Source Back End Web Developer
[IFCD64] Gestió de projectes d’implementació de CRM
[IFCD65] Front End Web Developer
[IFCD66] Data Scientist
[IFCD67] Cloud Deployer
[IFCI17] Tècnic/a en software ofimàtic
[IFCI23] Informàtica de l’usuari/ària
[IFCT0109] Seguretat dels sistemes d’informació
[IFCT0209] Sistemes microinformàtics
[IFCT0210] Operació de sistemes informàtics
[IFCT0310] Administració de bases de dades
[IFCT0509] Administració de serveis d’internet
[IFCT0510] Gestió de sistemes informàtics
[IFCT0609] Programació de sistemes informàtics
[IFCT0610] Administració i programació en sistemes de planificació de recursos empresarials i de gestió de relacions amb clients
[SSCG0111] Gestió de trucades de teleassistència
[ADGA13DCP] Administratiu/va amb informàtica empleat/da d’oficina
[ADGD0210] Creació i gestió de microempreses
[ADGD0308] Activitats de gestió administrativa
[ADGG0108] Assistència a la direcció
[ADGG0208] Activitats administratives en la relació amb el client
[ADGG0508] Operacions auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents
[ADGN0210] Mediació d’assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars
[COML0209] Organització del transport i la distribució
[COML0211]Gestió comercial i financera del transport per carretera
[COMM0110] Màrqueting i compravenda internacional
[COMM0112] Gestió de màrketing i comunicació
[COMT0110] Atenció al client, consumidor i usuari
[COMT0111] Gestió comercial immobiliària
[ELET10] Electrònic/a de manteniment
[FCOI01] Alfabetització informàtica: Internet
[FCOO01] Inserció laboral i tècniques de recerca de feina
[FCOO02] Sensibilització en la igualtat d’oportunitats
[FCOO03]Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere
[FCOO04]Foment i promoció del treball autònom
[FCOO05]Tècniques de recerca de feina eficaç
[FCOO08]Creació i gestió de la Marca Personal i Xarxes Socials a la Recerca d’Ocupació
[FCOO11]Soft skills en processos de selecció de recursos humans en les empreses
[IFCD0211]Sistemes de gestió d’informació
[IFCD62]Java Back End Web Developer