Mediació d’assegurances i reassegurances privades i activitats auxiliars

Publicado en: Uncategorized 0

Gestionar les activitats de mediació entre els prenedors d’assegurances o de reassegurances i assegurats d’una banda, i les entitats asseguradores o reasseguradores, autoritzades per exercir l’activitat asseguradora o reasseguradora privada, d’una altra, presentant, proposant i fent els treballs previs a la celebració del contracte d’assegurança o reassegurança, o en la seva celebració, així com assistint en l’execució d’aquests contractes, en particular en cas de sinistre, amb transparència i qualitat de servei al client, atenent els seus drets, i d’acord amb els procediments interns i la normativa legal vigent, i coordinar i supervisar el seu equip de treball.

Duració del curs: 690 hores

Ocupacions rel.lacionades:

• 3521.1011 Agents dassegurances.

• Agents d’assegurances exclusius.

• Agents d’assegurança vinculats

• Corredors d’assegurances.

• Corredors/es de reassegurances.

• 3521.1020 Tècnics/ques en assegurances.

• Empleats/des dels/de les mediadors/es d’assegurances i reassegurances amb funcions d’assessorament i assistència als/les clients.

• 4113.1033 Empleats/des administratius d’assegurances. • Empleats/des dels mediadors d’assegurances amb
funcions comercials i administratives.

• Auxiliars assessors/es dels/de les mediadors/es de assegurances.

• Auxiliars externs/es dels/de les mediadors/es de assegurances i de reassegurances.

• Directors/es dels òrgans responsables a la mediació.

• Directors/es tècnics/ques de les societats de agències d’assegurances exclusives i vinculades, dels operadors de banca assegurances exclusives i vinculades, i de les societats de corredoria d’assegurances i reassegurances.

• Empleats/des de la xarxa de distribució dels/de les operadors/es de banca-assegurances.